தொடர்ந்து மாஸ் காட்டும் பிகில், கைதி வசூல் நிலவரம் என்ன?