சிம்புவின் 10 தல படத்தின் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா? 

YouTube video