“தல படத்துக்கு வசனம் எழுத முடியலையே” – மறைந்த கிரேஸி மோகனின் கடைசி காலத்தில் இருந்த ஒரே வருத்தம்!