Gold and Silver Price 27.11.18

Gold and Silver Price 27.11.18 : இன்றைய(27.11.18) தங்கத்தின் விலை, 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராமிற்கு ரு.2,938 ரூபாயும், 8 கிராம் ரூ.23,504 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரு.3,092 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,736 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் மீதான சுங்கவரி, சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கம், வெள்ளி விலைகளுக்கான அவுன்ஸ் மதிப்பின் மாறுபாடு போன்றவை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் நாள்தோறும் மாற்றத்தினை உண்டாக்குகிறது.

அதேபோல, இன்றைய வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை நேற்றைய விலையான ரு.41.30 லிருந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை.

1 கிலோ வெள்ளியின் விலையும் அதே போல நேற்றைய விலையான ரு.41,300 ரூபாயே இன்றைய வெள்ளியின் விலை ஆகும்.

Mohan Krishnamoorthy is one of the senior staff at Kalakkal Cinema, He has been working in the Tamil Entertainment industry for almost a decade. He has been instrumental in gathering and reviewing our content.