கவினுக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்.. அடுத்த இரண்டு படம் இவருடன் தான்.!