Gold And Silver Price 23.11.18

Gold And Silver Price 23.11.18 : இன்றைய( 23.11.18) தங்கத்தின் விலை, 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை 1 கிராமிற்கு ரு.2,958 ரூபாயும், 8 கிராம் ரூ.23,664 ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை, 1 கிராமிற்கு ரு.3,112 ஆகவும் மற்றும் 8 கிராம் ரூ.24,896 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கத்தின் மீதான சுங்கவரி, சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கம், வெள்ளி விலைகளுக்கான அவுன்ஸ் மதிப்பின் மாறுபாடு போன்றவை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் நாள்தோறும் மாற்றத்தினை உண்டாக்குகிறது.

அதேபோல, வெள்ளியின் விலை , 1 கிராம் வெள்ளியின் விலை ரு.42.62, மற்றும் 1கிலோ வெள்ளியின் விலை ரு.42,615 ஆகும்.