இரண்டாவது நாளில் இன்னும் உயர்ந்த வசூல் – ஆதித்ய வர்மா பாக்ஸ் ஆபீஸ் நிலவரம்..!