Rajinikanth, Ajith & Vijay Visit M Karunanidhi at Kauvery Hospital

August 2, 2018